1
2
3

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگری خوزستان، در روز سه شنبه مورخ ۱۲ آذرماه ۹۸ ، نشست تحکیم خانواده با عنوان خانواده شاد، خانواده...

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگری خوزستان، در چهلمین سال تأسیس بسیج مستضعفین، همایش خانوادگی فرماندهان و شورای حوزه کارگری بسیج...

ه گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان خوزستان در روز سه شنبه مورخ ۲۱ آبانماه سال ۹۸ نشست فصلی فرماندهان حوزه های بسیج...