اخبار

در ادامه طرح و رزمایش کمک مؤمنانه :

توزیع بسته معیشتی به نیازمندان و خسارت دیدگان

توسط حوزه بسیج کارگری شهید رضوی اهواز

به گزارش واحد خبری و رسانه ای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خوزستان، در ادامه طرح و رزمایش کمک مؤمنانه، حوزه بسیج کارگری شهید رضوی اهواز، در روز سه شنبه مورخ ۰۹ / ۰۲ /۱۳۹۹ اقدام به توزیع بسته معیشتی به نیازمندان و خسارت دیدگان از بحران کرونا نمود.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید